Underkoncerner/dotterbolag

Intressebolag

Lediga Lokaler

E-Center Söderhamn>
Åkersta Ljusdal>
Kungsör>

Externt bolag för reklam/PR

 

Bolag med anknytning

 

 

Webbdesign: Kerstin Ekelund
Sidan uppdaterad: 2019-10-29

Om Cookies>

 

 

 

Om oss

Ekelund Invest AB har verksamheter inom fastigheter och petroleumdistribution och energibrunnsborrning

Moderbolag
Ekelund Invest AB (bildat 2011-04-25) är moderbolag för Wennstromgruppen med verksamhet i Sverige (Malmö, Årsta, Kungsör, Göteborg, Örnsköldsvik och Skellefteå), Norge (Lier), Danmark (Herning) och Finland (Ylöjärvi) samt ett nät av servicetekniker över hela Norden, E-Center Fastigheter (med fyra fastigheter på E-Center i Söderhamn), Affärsfastigheter Ljusdal (en fastighet i Ljusdal) och ett intressebolag i Finland (Scanlevel).

Huvudägare i Ekelund Invest är Kerstin och Ulf Ekelund, vilka äger 45 % var, 10% ägs av nya Wådell Invest AB.

Dotterbolag med verksamheter inom petroleumdistribution
Wennstrom Flow Control AB är ett industribolag som har varit verksamt inom petroleumdistribution sedan 1917. Bolaget ligger i Kungsör och har dotterbolagen Wennstrom Fuel Systems AB (Sverige), Wennstrom Fuel Systems AS (Norge), Wennstrom Fuel Systems A/S (Danmark), Wennstrom Fuel Systems Oy (Finland) och Wennstrom Entreprenad AB (Sverige). VD för Wennstromgruppen är Ulf Ekelund. Se Wennstroms hemsida>

Dotterbolag med fastighetsrörelse
E-Center Fastigheter äger fyra dotterbolag som heter Handelshus 1 Söderhamn AB, Handelshus 2 Söderhamn AB, Handelshus 3 Söderhamn AB och Handelshus 4 Söderhamn AB. VD för E-Centergruppen är Kerstin Ekelund.

De fyra handelshusen äger var sin fastighet på E-Center i Söderhamn. Här finner man bland andra hyresgäster som ÖoB, Jysk, Dollarstore, Team Sportia och Skokanonen. En hälsocentral, ett apotek och en djurklinik huserar också här. Se E-Center Fastigheters hemsida>

I Ljusdal ligger Affärsfastigheter Ljusdal AB som äger en bra belägen fastighet med hyresgäster som Bilbolaget, Hagmans Golv & Färg, Närljus och Ytmetoder i Hudiksvall. VD för Affärsfastigheter Ljusdal är Kerstin Ekelund. Se fliken Affärsfastigheter Ljusdal>

Intressebolag
Ekelund Invest äger 20% av det finska bolaget Scan Level Oy som är specialiserat på inspektion och kröning av bränslemätare på drivmedelsanläggningar.

 

Vår historia

Ekelund Invest bildades 2011 som ett led i en generationsväxling av det familjeägda bolaget Wådell Invest. Kerstin och Ulf Ekelund har arbetat i Wådellgruppen sedan 1980-talet.

Wådell Konsult - det första bolaget i den familjeägda Wådellgruppen

Katarina Wådell var med från starten år 1971
Det tidigare moderbolaget till Ekelund Invest grundades 1971 under namnet Wådell Konsult AB med ett aktiekapital på 5.000 kr och fick senare namnet Wådell Invest AB. Under de första 10 åren omfattade rörelsen uppdragsverksamhet utförd av Katarina Wådell, dels journalistuppdrag inom fackpress, dels konsulting och ledarutbildning inom dagligvaruhandeln.

Dagligvaruhandel
År 1981 förvärvades den första dagligvarubutiken Sjöbergshallen i Kärrdal, Sollentuna. Den kom att följas av ytterligare två helägda butiker i norra Storstockholm, Rinkebyhallen och Enebytorgshallen i Danderyd. Ledningen för butikerna har utgjorts av Katarina Wådell, och Kerstin Ekelund och Sven Wådell.

Under en tid drevs fyra delägda dagligvarubutiker i Volgograd, Ryssland. Dessa utvecklades till västerländsk standard.

Handelsrörelsen avvecklades i början på 2000-talet. Den svenska rörelsen hade som mest, under verksamhetsåret 2004/05, en omsättning på 67 mkr. Den sista butiken avyttrades efter 26 års verksamhet sommaren 2007.

Med Tor Wådell kom Industrirörelsen
1982 anslöt sig Tor Wådell till företagsgruppen för att utveckla industrirörelsen inom Wådellgruppen. Det första industriföretaget som förvärvades var Sörbergs Armaturfabrik i Kungsör, en tillverkare av radiatorventiler och annan VVS-armatur.

Övertagandet av Sörbergs kom att under åren följas av ytterligare ett 25-tal förvärv och etableringar i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, USA och Litauen. Industrirörelsen var uppdelad i fyra grenar. Den hade som mest under 2005/06 en omsättning på 775 mkr och ca 530 anställda.

1998 såldes det först förvärvade industriföretaget, Sörbergs i Kungsör med en omsättning på omkring 100 mkr, till ett tyskt företag ingående i den finska Uponorgruppen.

Nästa större avyttring gjordes 2006, då Forest Technology Group med en omsättning på 330 mkr såldes till JCE Group, ägt av entreprenören Christer Ericsson.

År 2008 gick Edsbyverken upp i Edsbyn Senab-gruppen med en omsättning på närmare 1 miljard kr. I samband därmed avyttrade Wådell Invest huvuddelen av sitt innehav och fick som dellikvid en mindre aktiepost i Edsbyn Senab AB. Denna avyttrades, som sista led i försäljningsprocessen i juni 2009.

Gruppens kvarvarande industrirörelse ingår efter delningen i Ekelund Invest. Den består av Wennstrom Flow Control, en av Skandiaviens ledande leverantörer av utrustning till petroleumdistribution med dotterbolag i Finland och Norge, och därtill en ägarandel på 35 % i energiborrningsföretaget Uudenmaan Energiakaivot Oy i Finland med en option att förvärva majoriteten i bolaget.

Datarörelse
År 1983 startades en datarörelse benämnd WK Utvecklingsgruppen AB, sedemera Infoflex Data AB. Bolaget utvecklade administrativa system för mindre och medelstora företag. Inledningsvis var den viktigaste kundgruppen dagligvarubutiker, men efterhand försköts tyngdpunkten mot fackhandel och industri. Sedan ett decennium har Infoflex Data varit en av landets ledande leverantörer av affärssystem till fordonsbranschen.

Bolaget, med 24 anställda och en omsättning på 17 mkr, avyttrades år 2007, efter 24 års verksamhet, till Nordic Messaging Group.

Från operativ verksamhet till fastighetsrörelse
Koncernens fastighetsrörelse har ökat i takt med att den operativa verksamheten inom övriga rörelsegrenar har minskat.

Till det tidigare beståndet av fastigheter i Kungsör, Fluren och Edsbyn har Wådellgruppen under 2007 - 2011 förvärvat fastigheter i Söderhamn, Bollnäs och Ljusdal med en total lokalyta på drygt 100.000 kvm.

Koncernens fastigheter har därefter, inklusive intressebolag, en total byggnadsyta på 165.000 kvm och ett marknadsvärde på omkring 500 mkr.

Omsättningen är, inräknat industrirörelsen och intressebolagen, drygt 160 mkr i årstakt år 2011.

Wådellgruppen delades 2012 upp i fyra delar

Kerstin och Ulf Ekelund leder och äger 90 % av det nybildade bolaget Ekelund Invest AB. Däri ingår Wennstromgruppen (med verksamhet i Kungsör, Tammerfors, Helsingfors och Oslo), E-Center Fastigheter (med fyra fastigheter på E-Center i Söderhamn) och Affärsfastigheter Ljusdal.

Sven Wådell med hustru Elisabeth leder och äger 90 % av Affärsfastigheter Bollnäs AB. Bolaget har blivit moderbolag för koncernens samtliga fastigheter i Bollnäs, varav fem fastigheter ligger i centrum och sex i ytterområdena Häggesta, Ren och Säversta.

Annika och Johan Bengtsson leder och äger 90 % av det nybildade bolaget Bengtsson Holding AB. Däri ingår företagsparken Flygstaden i Söderhamn, liksom Cityfastigheter Söderhamn och Cityfastigheter Mården. De två senare bolagen äger var sin fastighet i Söderhamns centrum.

Katarina och Tor Wådell leder och äger 70 % var av Wådell Invest AB. Resterande aktier ägs av Kerstin Ekelund, Sven Wådell och Annika Bengtsson med 10 % var. Bolaget äger Industrifastigheter Kungsör, Fluren Skog, 34 % av Edsbyn Industrifastigheter och 10 % av vardera Ekelund Invest, Affärsfastigheter Bollnäs och Bengtsson Holding. De sistnämnda innehaven utgörs av röststarka A-aktier, varigenom ett finansiellt samarbete möjliggörs.